Strona główna

Aby dowiedzieć się ile kosztuje udzielenie porady przez naszych prawników - wyślij pytanie, otrzymasz naszą wycenę najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Przypadki eprawnika

Pozew zbiorowy właścicieli aptek

Kilkudziesięciu właścicieli aptek wniosło do sądu pozew zbiorowy przeciwko resortowi zdrowia, natomiast około 170 złożyło wnioski przedprocesowe. Chcą oni uzyskać odszkodowanie za straty wynikające z uniemożliwienia...
Czytaj całość...

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę oraz cierpienia fizyczne i psychiczne

  W razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia poszkodowanemu należna jest, od podmiotu do tego zobowiązanego, odpowiednia suma zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie...
Czytaj całość...

Rady pracownicze

Pracodawca zatrudniający powyżej 50 osób jest obecnie ustawowo zobowiązany jest do podjęcia działań umożliwiających powołanie rad pracowniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.04.2006 r. o informowaniu...
Czytaj całość...

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.

  Przekształcenie spółki polega na zmianie jej formy prawnej przy zachowaniu tożsamości podmiotowej (ta sama, ale nie taka sama spółka). W przeciwieństwie do ograniczeń istniejących na gruncie...
Czytaj całość...

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców stanowi przedmiot kontroli organów państwa. Zasadą jest obowiązek uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na nabycie nieruchomości lub udziałów, akcji w spółce...
Czytaj całość...

Popularne porady

Pisma procesowe w postępowaniu sądowym w sprawach gospodarczych

Ustawodawca podniósł szczebel wymagań wobec stron w procesie gospodarczym. W postępowaniu tym nie ma miejsca na błędy stron. Każdy nieprzemyślany krok, niedokładne lub nieprecyzyjne pismo procesowe, może skutkować...
Czytaj całość...

Zasiłek z ubezpieczenia chorobowego

Zostałem zatrudniony w firmie na umowę o pracę na czas określony 1 roku, bezpośrednio po studiach tzn. w okresie 2 miesięcy po ukończeniu studiów. Przepracowałem już dwa miesiące. Czy przysługuje mi już w razie...
Czytaj całość...

Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego

...
Czytaj całość...

Zmniejszenie lub zawieszenie emerytury w związku z wykonywaną pracą

Mam pytanie jestem emerytem i mam bardzo niską emeryturę. Syn mój załatwił mi pracę dodatkową u swojego kolegi, żebym trochę dorobił. Zastanawiam się tylko ile mogę maksymalnie dorobić, żebym nie stracił...
Czytaj całość...

Ustalenie tytułu do ubezpieczenia przez ZUS

Jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą i zatrudniłem w swojej firmie żonę na podstawie umowy o pracę. Ustaliłem dla niej wynagrodzenie za pracę w wysokości 900 zł miesięcznie. Mam więc pytanie...
Czytaj całość...

Aktualności

Prace nad nowelizacją dotyczącą ścigania przestępstwa zgwałcenia z urzędu

Aktualności - Przegląd prasy
31.07.2012.

Sejm w sierpniu ma zająć się projektem PO dotyczącym nowelizacji KK, który dotyczy ścigania przestępstwa zgwałcenia z urzędu, a nie na wniosek. Obecnie przestępstwo to jest ścigane z urzędu, ale dopiero po przyjęciu od ofiary wniosku o ściganie. Wniosek taki ofiara może wycofać co powoduje umorzenie postępowania.

Źródło: gazetaprawna

 

Ochrona danych osobowych.

Aktualności - Przegląd prasy
16.04.2012.

Z sankcjami za złamanie przepisów dotyczących danych osobowych muszą się liczyć nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale też małe firmy. Mogą one ponieść nie tylko karę finansową, ale też odpowiedzialność karną. Prawo zobowiązuje do zgłoszenia zbioru danych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODOSłownik), do zabezpieczenia zbioru przed dostępem osób nieupoważnionych nawet wtedy, gdy w bazie przedsiębiorcy znajduje się tylko jeden klient. Jeżeli klientem jest Osoba fizycznaSłownik ochronie podlegają wszystkie dane jej dotyczące znajdujące się w bazie, jeżeli jest nim przedsiębiorca z ochrony wykluczone są dane znajdujące się w ewidencji działalności gospodarczej. Każdy, kto dysponuje danymi osobowymi, ma obowiązek ich ochrony poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń i wprowadzenie związanych z tym procedur.  Firmy są zobowiązane min. do prowadzenia dokumentacji, do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych, powinny przeprowadzać szkolenia osób w zakresie ochrony danych osobowych. Powinny także powołać administratora bezpieczeństwa informacji, odpowiedzialnego za przestrzeganie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Czytaj całość… [Ochrona danych osobowych.]
 

Tzw. prawo ostatniej koszuli

Aktualności - Przegląd prasy
13.04.2012.

Zgłoszony przez Ruch Palikota projekt dotyczący tzw. prawa ostatniej koszuli, ma na celu dokonanie zmian w Kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Polegać one mają na wyłączeniu z egzekucji komorniczej nieruchomości będących "minimalną normą mieszkaniową". Ograniczenie ma wynosić do 10 m2 powierzchni mieszkalnej na każdą osobę w gospodarstwie domowym albo do 20 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Członkowie Ruchu Palikota podkreślają, że pozbawienie człowieka mieszkania prawie zawsze kończy się bezdomnością, od której bardzo ciężko się odbić. Kluby parlamentarne opowiedziały się w środę za dalszą pracą nad zgłoszonym przez Ruch Palikota projektem.

Czytaj całość… [Tzw. prawo ostatniej koszuli]
 

Warunkowe przedterminowe zwolnienie wobec odbywających karę pozbawienia wolności w domu.

Aktualności - Przegląd prasy
12.04.2012.

W środę 11.04.12 r. w debacie projekt dotyczący możliwości zastosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec odbywających karę pozbawienia wolności w domu na zasadzie dozoru elektronicznego, poparli przedstawiciele wszystkich klubów w Sejmie. Wnioskodawcą projektu są posłowie PO. Ich zdaniem ma on zwiększyć liczbę osób odbywających karę poza więzieniami. Projekt rozszerza też uprawnienia kuratorów, którzy będą  mogli nakładać na skazanych dodatkowe obowiązki, np. powstrzymywanie się od przebywania w określonych środowiskach, zakaz kontaktu z pokrzywdzonym czy z innymi osobami. Kurator będzie mógł także zadecydować o zmianie godzin, w których skazany jest zobowiązany do przebywania w domu. Obecnie  decyzję taką  może podjąć jedynie sąd.

Czytaj całość… [Warunkowe przedterminowe zwolnienie wobec odbywających karę pozbawienia wolności w domu.]
 

Orzecznictwo ETPCz i TS UE nie jest wystarczająco znane polskim sądom

Aktualności - Przegląd prasy
10.04.2012.

Rzecznik Praw Obywatelskich (Irena Lipowicz) uważa, że system ochrony praw człowieka i obywatela, a także orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie dotyczącym ochrony praw podstawowych  nie są wystarczająco znane polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Wnioski takie wynikają  z kierowanych do RPO skarg. Ponad to szacuje się, że w sprawach polskich 95 proc. wszystkich wyroków ETPCz dotyczy wymiaru sprawiedliwości. Dlatego wystąpiła do ministra sprawiedliwości o rozszerzenie szkoleń sędziów i prokuratorów, mających na celu przede wszystkim zmniejszenie orzeczeń organów krajowych, uznawanych za naruszenie europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Czytaj całość… [Orzecznictwo ETPCz i TS UE nie jest wystarczająco znane polskim sądom]
 

Nieletni, tak jak dorosły zapłaci odszkodowanie.

Aktualności - Przegląd prasy
06.04.2012.

Nieletniemu można zasądzić odszkodowanie, tak jak dorosłemu, a jeżeli nie ma majątku zapłaci je, gdy osiągnie pełnoletniość. SN stwierdził, że szkodliwość czynu nie maleje tylko dlatego, że dopuszcza się go nieletni. Ponadto ani rygory ustawy o postępowaniu w sprawach dla nieletnich, ani nieukończenie 18 lat  nie zwalnia nieletniego  sprawcy szkody z zapłaty odszkodowania. Mimo, że czyny nieletnich nie są przestępstwami, gdyż  w postępowaniu dla nieletnich nie ma takiej kategorii (nie orzeka się o winie, więc są to „tylko" czyny karalne), nie ma powodów, żeby traktować je łagodniej. 

Czytaj całość… [Nieletni, tak jak dorosły zapłaci odszkodowanie.]
 

Plan deregulacji kolejnych 200 zawodów

Aktualności - Przegląd prasy
05.04.2012.

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin poinformował, że po uzgodnieniach w poszczególnych resortach "Udało nam się uzgodnić stanowiska w kwestii całościowego bądź częściowego zderegulowania kolejnych ponad 200 zawodów”. Stworzona lista obejmuje prawie wszystkie branże. Lista komisji Europejskiej wskazuje jednakże grupę profesji, co do których regulacje muszą pozostać. Są to między innymi lekarze, pielęgniarki, położne, architekci, zawody prawnicze.

Planowane zmiany mają doprowadzić do znacznego zwiększenia wolności gospodarczej. Minister ma nadzieję, że parlament uchwali jeszcze w tym roku zmiany związane z deregulacją 49 zawodów.

Czytaj całość… [Plan deregulacji kolejnych 200 zawodów]
 
POMOC

© 2007 eprawnicy.pl. All rights reserved.

projekt i realizacja: Departament Reklamy